Elektronikus kereskedelmi tájékoztatás a 2001. évi CVIII.tv. (Ektv.) szerint


I. ALAPELVEK

A "YourBank.hu" weboldal a Jasmine FS Kft. Banktechnikai Üzletágának (közismert nevén: "YourBank.hu Üzletág") weboldala.

Banki üzletágunk szolgáltatásait csak vállalkozók/gazdasági társaságok vehetik igénybe, banki engedélyezés után. Magánszemély webes bankkártya-elfogadási szolgáltatásokat nem igényelhet, ez jogilag azt is jelenti, hogy nem lehetnek vásárlóink a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek, csak vállalati vásárlók, ezért Megrendelőink kiszolgálása során nem érvényesíthetőek a 2001:CVIII Ektv, a 45/2014(II.26) Kormányrendelet fogyasztókra vonatkozó előírásai és az 1997:CLV Fogyasztóvédelmi törvény sem. Megrendelőink kiszolgálását a 2013:V Új Ptk. 6. Könyve (Kötelmi jog) pontosan szabályozza.

Ajánlat kéréséhez, megrendeléshez vállalati elérhetőségi adatokat kell megadni számunkra. Adatkezelési elveinket ide kattintva ismerheti meg: Adatkezelési tájékoztatás

A webáruházunkban leadott megrendelések munkadíját több fizetési módon is ki lehet egyenlíteni:
- banki átutalással az OTP (11701011-20004697) főszámlánkra, számla ellenében;
- online fizetésel az OTPDirekt rendszeren keresztül VISA/MasterCard/Maestro/AMEX kártyával;

- az irodánkban a készpénzes fizetést nem preferáljuk

Banki üzletágunk szolgáltatásai területei:

a) elsősorban banktechnikai szoftverek, fizetési kapuk elkészítése, amelynek feladata hogy Ügyfelünk egy már létező webáruházából a vásárlót egy (szerződésünkben megjelölt) bank webes kártya-elfogadó felületére paraméterezze fel, irányítsa át, és az ott történt események szerint (a vásárló tudott-e fizetni vagy ha nem, akkor miért nem) tájékoztatja a webshopot a lezajlott banki tranzakció sikerességéről és részletes adatairól. Banktechnikai szolgáltatásunk díjazása nyilvános és mindig elérhető: [ http://www.yourbank.hu/dijszabas/ ]
b) második tevékenységi kör: alvállalkozó munkatársaink segítségével PHP alapú egyedi, vagy WooCommerce, PrestaShop és OpenCart webshopokat készítünk (előzetes óradíjas konzultáció keretében felmérve, megtervezve és csak azután elvállalva), vagy Ügyfelünk meglévő webáruházát/weboldalát alakítjuk át, fejlesztjük tovább az ő igényei szerint. Szintúgy vállalunk óradíjas műszaki konzultációt a weboldalai működtetésével kapcsolatban és/vagy hibajavítást. Ezek egyike sem tartozik az a) pontban tartozó banktechnikai munkák közé - az atekintetben kötött szerződések alá -, ezek külön feladatok, ezért ennek a b) pontban írt feladatoknak a díjazása jelenleg - 2020 január 1 óta: bruttó 9.000 Ft / óra vagy 50eFt/teljesnap/dedikált munkatárs.

Kondíciók
2001:CVIII.Ektv.5.§ (1) pontja figyelembe vételével tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy szerződéskötésünket megelőző, 2017.01.01 óta hatályos kondíciós listánkat az alábbi URL-en letölthető/megnyíló PDF állományból ismerhetik meg:   » [ ybkond2017.pdf ].
Ez a kondíciós lista szerződéseink része, minden szerződésünk 2. oldalán szerepel, tehát ajánlatkérőink részére a teljes szerződés szövegével együtt, külön, erre irányuló kérés nélkül, "egyébként is" megküldésre kerül emailben.
Az itt letölthető "kondíciós lista állomány" nem tartozik az Ektv. hatálya alá, mivel nem képezi konkrét ajánlati vagy szerződéses kötöttség részét, egyedi referenciaszámmal ellátott és iktatásra kerülő szerződéseink rendelkezhetnek a kondíciók szűkítéséről vagy bővítéséről, közös megállapodás szerint. Az itt letölthető pdf állomány csak a tájékoztatást, figyelem felkeltését szolgálja.


Alakiság:
Ügyfeleinkkel, megbízóinkkal kizárólag papír alapú, írásbeli szerződést kötünk. Banktechnikai szolgátatásra az Ektv. 5.§ és 6.§ szerinti, elektronikus úton nem szerződünk. Banktechnikai üzletágunk szerződéseit operatív irattárunkban tároljuk, nem cégünk irodájában; az irattárat fegyveres őr védi. Az irattár címét (város, utca, hrsz.) tekintettel a szerződések tárgyára, nem hozzuk nyilvánosságra, és nem közöljük a szerződésben érintettekkel sem.

Az ügyiratokat legalább 5 évig őrizzük és csak a felmondott ügyfeleink esetében, kifejezett írásbeli kérésükre, legkorábban a szerződés felbontása vagy felmondása utáni 10 teljes évet követő év első munkanapján semmisítjük meg.

Pénzügyi teljesítés:
Cégünk nem nyújt fejlesztési hitelt.
Banktechnikai üzletágon a szoftver-fejlesztési szolgáltatásaink kondíciós listánk 2.3.a értelmében akkor kerülnek megkezdésre, ha a Megbízó a munkadíjat ténylegesen megtéríti, ez rendezhető bankközi átutalás vagy online befizetés útján webshopunkban: https://www.yourbank.hu/webshop.php
 

II. GAZDÁLKODÁSI ÉS CÉGADATOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Jasmine Financial Services Kft.
----------------------------------------------------
Székhely és postacím: 1027 Budapest Bem József u. 6.
Adószám: 14412363-1-41
Cj.: 01-09-902702

Központi email: info@yourbank.hu
Ügyfélszolgálati rendszerünk: www.jasminekft.hu/msg
Ügyfélszolgálati ügyekre általában 72 órán belül érdemben válaszolunk.


2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a www.YourBank.hu sales website mögötti VPS szerver üzemeltetését az Aruba Cloud, a XetHost, az EZIT és az ATW, mint beszállító-csoport látja el.


III. MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS KISZOLGÁLÁSA

1.
A megrendelések feldolgozását államilag meghatározott munkanapokon 09:30 - 16:30 között végezzük általában, a hét utolsó munkanapján pedig 14:00 órával bezárólag.

2.
Garancia · Jótállás · Elállás · Bontás és felmondás szabályzása

Tekintve, hogy Banktechnikai Üzletágunk nem köt szerződést természetes személyekkel (közfogalomban: magánszemélyekkel), munkálataink nem esnek a 45/2014(II.26)Korm.r., 151/2003.(IX.22.)Korm.r., és 19/2014(IV.2) NGM.r. rendeletek hatálya alá.

Gazdálkodó szervezet ügyfeleinkkel kötött szerződéstől elállni, szerződést felbontani, illetve megkezdett teljesítést felmondani a szerződés 6.3 főpontjában (2016.01.01 után kötött szerződéseknél a 4.3 pontban) meghatározott módon, jogkövetkezményekkel lehetséges.

A garancia és jótállás főszabályait a 2013:V Új Ptk. 6:159.§ - 6:174.§-ai határozzák meg.

3.
Titoktartás
Szerződő Felek és partnereik a szerződött tevékenység során tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni (2013:V 2:47.§), az ügymenettel kapcsolatban történt eseményeket, műszaki adatokat, gazdasági adatokat, levelezések tartalmát Felek egyike sem adhatja ki harmadik fél számára. A titoktartási kötelezettség megszegése (2012:C 223.§ 224.§ 413.§ 418.§) súlyos szerződésszegésnek minősül, a Felek közti, jogsérelembe esett szerződéses viszony azonnali megszüntetését vonja maga után. Felek kötelezik magukat, hogy az ügyvitel során tudomásukra jutott személyes (vásárlói) adatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzást betartják (2013:V 2:46.§(2) és így 2011:CXII 2.§ 3.§ 4.§ 5.§). Felek egyúttal munkatársaikat is utasítják jogkövető magatartásra és felelősség-vállalásra: a munkatársak az üzemeltetés kapcsán önálló magánszemélyként is felelnek az üzleti titok és a megismert személyes adatok megtartásáért.

4.
Megrendelések szakmai kiszolgálása
A megrendelt munkákkal kapcsolatos feladatokat, ügyfeleink szakmai jellegű kiszolgálását munkatársaink és alvállalkozó partnereink kötetlen munkaidőben végzik. Ezekkel kapcsolatos ügyekben a II. fejezetben jelzett központi email címünkön kommunikálunk. Munkatársaink nem kötelezhetőek magán-emailcímeiken, sem magán-telefonszámaikon való kommunikációra. Gyakori, hogy esetenként ők ehhez külön hozzájárulnak, de mindig eseti jelleggel, és nem kötelezettség, hanem eseti lehetőség formájában.

Pihenés
Hétköznapokon este 19:00 óra után, hétvégéken, illetve azokon a napokon melyekről weboldalainkon nyilvános tájékoztatást adunk, munkatársaink pihennek, hogy munkanapokon a tőlük elvárható teljesítményt tudják nyújtani.

Azon ügyfeleink, akik pihenőidőben munkatársainkat FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE KÍVÁNJÁK KÖTELEZNI - AMELYBE MINDENNEMŰ, A FELADAT ELVÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS ÜZLETI KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁS, TERVEZÉS IS BELETARTOZIK (bármilyen levélváltás és telefonbeszélgetés) ugyanis a konzultáció is munka, külön TEÁOR ('08 62.02) -, úgy a jelenleg hatályos bruttó 40.000,- Ft sürgősségi díjat kérjük átutalni CIBHHUHB 10701537-68403520-51100005 számú bankszámlánkra, az átutalási bizonylatot (pdf fájlt) info@yourbank.hu címünkre megküldeni. Ennek megérkezését (vagy bizonylattal igazolás hiányában az összeg megérkezését) követően - CIB számlák között utalás hétvégén is működik -, állunk szíves rendelkezésére, 8 munkaórán belül. Online, bankkártyával ide kattintva is fizethető: jasminekft.hu/ordermgr.php?on=SURGDIJ

Üzemeltetéssel kapcsolatos esetleges panaszok bejelentése nem konzultáció. Egyedileg kötött szerződéseink meghatározzák a panasz bejelentésére alkalmas 0-24 órás elérhetőséginket, mind email, mind SMS formában.

Éjszaka
A hét bármelyik napján este 22:00 után és/vagy reggel 08:00 óra előtt, vagy e két időpont közötti éjszakán munkatársaink nyugalmának, és reggeli munkába állásának megzavarása Btk.222.§(1) tényállását valósítja meg, mivel jelen tájékoztatóban kifejezetten kérjük ügyfeleinket, hogy ezen magatartástól tartózkodni szíveskedjenek, különösen félelemkeltő, fenyegető, követelőző hangnemben (Btk.222.§(2) szerint) illetve hatalmi vagy befolyási helyzettel viszaélve (Btk.222.§(3)c) szerint) minősülő módon.
Jótállási, javítási igények kiszolgálásának módja is munkaidőben való.

Üzemeltetéssel kapcsolatos esetleges panaszokat éjszaka is fogadunk. Egyedileg kötött szerződéseink meghatározzák a panasz bejelentésére alkalmas 0-24 órás elérhetőséginket, mind email, mind SMS formában.

Tájékoztató utoljára frissítve: 2020.01.08.